Etikk og moral

Etikk og moral

Av instruktør Mathisen, IV Dan

Etter hvert som vi stiger i gradene i Taekwon-Do, så utvikles teknikken og vi behersker det grunnleggende som bevegelsesmønster og stillinger i kombinasjon med slag og spark. Vi lærer og forsøker å forstå mønstrene fra og med Chon-Ji og til den graden vi har nå. Med andre ord, så har det vært en teknisk utvikling og den tekniske utviklingen fører til at vi en dag består de tekniske kravene til 1.dan. Men det at vi består den tekniske testen, betyr ikke dermed at vi kan kalle oss for en ekte 1.dan i Taekwon-Do. Mangler vi elementer som teori, attityde, etikk og moral etc., så kan vi ikke kalle oss en ekte sortbelte i Taekwon-Do ut i fra grunnleggerens definisjon om hva som er en ekte Taekwon-Do student.

Våre tanker og filosofi i kombinasjon med teknikk, etikk og moral er det som bestemmer hvor langt vi kommer, og dette er med på å forme oss som Taekwon-Do utøvere.  Tankens kraft er sterk og uendelig, den tilhører den metafysiske verden som verken kan sees, høres eller berøres.

Summen av vår filosofi, etikk, moral, teori, attityde, lojalitet, teknikk, høflighet, ærlighet, iherdighet, selvkontroll og ukuelig ånd forteller oss, og andre, hvilke type Taekwon-Do utøvere vi er, eller kommer til å bli.  Det er disse elementene dere som viderekomne elever og en dag sortbelte skal videreføre til nybegynnerne og de andre juniorelevene i Taekwon-Do.

Det er filosofien, moralen og etikken som bestemmer om det er Taekwon-Do teknikk eller ikke. På samme måte er det med de forskjellige gradene i Taekwon-Do, det er ikke bare fargen på beltene og teknikken som bestemmer forståelsen av Taekwon-Do, men også den teoretiske, filosofiske og den moraletiske delen.

Den dagen dere får 1.dan, så er ikke bare det tekniske dere skal beherske ut i fra hva som er spesifisert for deres grad, men det handler også om å kunne forvalte sin grad. Etter hvert som vi stiger i gradene, utvikles vår forståelse av teknikk, og inkludert i dette er min tanke at vi skal kunne forvalte graden vi har ut i fra det nivået vi til enhver tid befinner oss.

Min tanke er at de etiske og moralske normene og filosofien må ha en progressiv utvikling i takt med utvikling av Taekwon-Do teknikk. Eller forklart på en annen måte, hva skal vi bidra med i Taekwon-Do den dagen vi blir så gammel at vi nesten ikke klarer å utføre teknikk dersom teorien, det moraletiske og etikette mangler?

Som eldre kan vi ikke lenger utføre teknikkene like spenstig eller hoppe like høy som en som er 18 år, men dette betinger ikke at vi fortsatt ikke har forståelse av teknikk og hvordan ting skal utføres, og vi mennesker har den evnen å utvide vår filosofiske horisont og betraktninger på livet gjennom hele vårt livsløp.

På samme måte som vi utvikler teknikken vår og forståelsen av denne, på samme måte må vi utvikle forståelsen av etikk og moral generelt og som også er relatert til Taekwon-Do.

Jo høyere vi kommer opp i grad, dess større forståelse skal vi utvikle og vi skal prøve å forstå begrepene etikk og moral.

Etikk og moral er ikke noe nytt vi begynner med når vi starter å trene Taekwon-Do – dette er grunnleggende holdninger vi har lært oss fra den dagen vi begynte å forstå språket. Barn lærer tidlig hva som er rett og galt, og denne innlæringen utvikler seg etter hvert som de blir eldre. Og ganske tidlig i livet har vi normer å forholde oss til og som etter hvert blir selvpålagt etter som vi får en større innsikt og forståelse i etiske og moralske normer.

Etikk er ikke bare relatert til enkeltindivider, men det eksisterer en spesifikk etikk relatert til alle yrkesgrupper som for eksempel leger, prester og håndverkere.

Vi som studerer Taekwon-Do skal også ha etiske og moralske normer som er direkte relatert til oss. 10.gupene i Taekwon-Do har en grunnleggende etikk og moral, og det er dette vi som instruktører skal videreutvikle og linke opp mot Taekwon-Do’s filosofi, etikk og moral. Vi skal forsøke å skape små filosofer av elevene, vi skal forsøke å få dem til å innse og analysere konsekvenser av handlinger i Taekwon-Do og ellers i livet. Mennesket kan kanskje aldri bli perfekt, verken i handlinger eller profesjon – men målet vårt må være å kunne søke mot det perfekte, enten det er i en utdanningssituasjon, i arbeidslivet eller i Taekwon-Do.

Jeg har ofte fått spørsmålet fra de yngre om forskjellen på etikk og moral.

Ofte sier vi at etikk og moral er samme sak, og vi bruker ofte begrepene om hverandre. Opprinnelig er det ikke noen forskjell enn at etikk kommer fra det greske ordet ethikos, moralholdning, og moral kommer fra det latinske ordet moralis, sedelære. Begge betyr altså skikk, bruk og sedvane, og omfatter kort sagt det å behandle hverandre på en anstendig og respektfull måte.

Etikk er gjennomtenkningen av hva som er rett og riktig, – hvordan vi skal leve eller med andre ord, moral er måten vi faktisk lever på i forhold til det vi vet om hva som er rett og galt eller godt og vondt. Vi står overfor et etisk spørsmål, når vi ikke vet hva som er riktig å gjøre. Derimot har vi et moralsk problem når det er viljen og handlingene som svikter. Jeg handler umoralsk når jeg handler mot bedre vitende. Jeg gjør ikke det jeg vet er rett. Umoralske handlinger er altså handlinger som er i strid med anerkjente normer og verdier i et samfunn. Umoral er mer enn å gjøre de gale tingene, det er også å la være å gjøre de rette tingene.

I Taekwon-Do sammenheng vil jeg legge vekt på å skille disse begrepene. Moralen kommer først og fremst til uttrykk gjennom våre handlinger. Når vi gjør en moralsk vurdering, så spør vi om en handling er rett eller gal. En bestemt handling blir vurdert i fra bestemte regler eller kjennetegn for det som er rett.

Etikken handler om de reglene som styrer vår omgang med andre mennesker og som først og fremst kommer til uttrykk gjennom tankene våre. Dette kan være i form av spørsmål i tankene våre om hvordan vi skal handle og hvorfor vi skal, eller kan handle på bestemte måter.

Etikken blir grunnlaget for de moralske vurderingene vi gjør – og vi kan forenkle dette med å si at etikken er læresetningene mens moralen er måten vi praktiserer læresetningene på.

Kort sagt kan vi si at etikken er teorien om moralen.

I enkelte situasjoner kan vår etiske og moralske overbevisning komme i konflikt med vår lojalitetsforhold til enkelte, kanskje noen i vår familie, blant våre venner, eller til våre medelever eller vår instruktør i Taekwon-Do.

I Taekwon-Do er lojalitet viktig, det må eksistere et gjensidig lojalitetsforhold mellom eleven og instruktøren. Men, jeg forbeholder meg retten til å være illojal hvis for eksempel en av mine elever eller en instruktør vil ha meg med på noe jeg ikke kan stå inne for og som kommer i konflikt med min etiske og moralske forståelse eller overbevisning. Før eller senere blir vi nødt til å gjøre etiske og moralske vurderinger som er direkte relatert til Taekwon-Do. Dette gjelder vurderinger om enkeltpersoner eller i grupper, eller vurderinger om våre egne handlinger. Vi skal også være oppmerksom på at en handling juridisk sett kan være lovlig, men nødvendigvis ikke moralsk korrekt ut i fra hva som er definert som en god moral.Å være lojal, eller å vise lojalitet, er bl.a. å vise plikttroskap. Lojalitet handler om mer enn rasjonelle valg, lojalitet er en relasjon mellom handlinger og emosjon (følelse).  Lojalitet handler også om å gjøre vanskelige valg – vi kan oversette dette med at å være lojal er noe man ikke er uavhengig av tid og rom – lojal er noe man blir gjennom handling.

Da jeg startet Taekwon-Do klubb i Østersund i Sverige, ble jeg kontaktet av ledelsen i en konkurrerende Taekwon-Do organisasjon. Hensikten med denne kontakten fra dem var å få meg til å gå inn i deres forbund med diverse fordeler, her inkludert økonomiske. Med andre ord, jeg kunne kjøpt meg en posisjon og en høyere rang, men min tanke var, og er, at respekt kan aldri kjøpes.  Min tanke at å la seg kjøpe er respektløst og uforenelig i forhold til mine vurderinger av etikk og moral.

Også i den daglige driften og i undervisningen rundt om i forskjellige akademier blir vi før eller senere konfrontert opp i mot etikk og moral, og vi må noen ganger ta beslutninger som gjelder enkeltindivider og deres eksistens i Taekwon-Do eller i vårt akademi.

Vi får noen ganger individer inn i Taekwon-Do som er annerledes, og noen ganger må vi ta et valg eller en beslutning på hvordan vi kan håndtere vedkommende ut i fra de problemer eller hendelser som vedkommende er del i.  Som Taekwon-Do studenter og instruktører må vi hele tiden, uansett hvilke problemstillinger vi blir konfrontert opp i mot, vurdere etikken og moralen ut i fra de avgjørelser og handlemåter vi gjør og på hvilken måte og i hvilken sammenheng vi gjør dette.

Det er Grandmasterne, masterne, de internasjonale instruktørene og trenerne som skal skape morgendagens sortbelter. Vi skal ikke bare formidle teknikk, men også etiske og moralske verdier, etikett og holdninger til elevene i Taekwon-Do.

Taekwon,

Share